برای استفاده از سرویس نوبت دهی ویزیت نرم افزار زیر را دانلود کنید .

به زودی این سرویس بر روی همین وب سایت نیز قرار می گیرد.